Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

SKP-Karpertrips is sinds augustus 2015 eigendom van The Carp Specialist. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de aangenomen opdracht tussen de klant en The Carp Specialist.

Reserveringsprocedure

Om een boeking bij ‘The Carp Specialist of dochteronderneming SKV Kapertrips’ te maken dient u het boekingsformulier op onze website te gebruiken. Deze boeking is definitief en geldt rechtsgeldig als officiële bestelling. Na het versturen van uw boeking ontvangt u – uiterlijk binnen 5 werkdagen – een factuur per e-mail voor de door u gereserveerde visvakantie.

Betaling, rente en incassokosten

Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur per e-mail dient uw aanbetaling (ter hoogte van 50% van de totale reissom) ontvangen te zijn op de rekening van The Carp Specialist. Na het voldoen van uw aanbetaling ontvangt u na uiterlijk 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst van uw aanbetaling per e-mail. De restbetaling (ter hoogte van 50% van de totale reissom) dient uiterlijk 70 dagen voor vertrek ontvangen te zijn op de rekening van The Carp Specialist. Na het voldoen van uw restbetaling ontvangt u na uiterlijk 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst van uw aanbetaling per e-mail. Hierbij is een ‘voucher’ bijgesloten die als toegangsbewijs geldt voor uw visvakantie.

Indien de overeenkomst binnen 70 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte incassokosten. The Carp Specialist maakt gebruik van Incassobureau CVIK om de vordering te innen en het incassotraject te begeleiden.

‘The Carp Specialist’ aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig worden herroepen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in de programma’s. Op zowel tekstuele als fotografische materialen in onze aanbiedingen berust een auteursrecht. Niets uit deze gepubliceerde informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van ‘The Carp Specialist’. Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze informatie voor welk doel dan ook dient men zich tot ‘The Carp Specialist’ te wenden.

Prijzen

De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op tarieven, heffingen, geldkoersen en belastingen zoals ons bekend waren op het moment dat onze prijslijsten werden gepubliceerd. Nadat de volledige reissom, 8 weken voor vertrek, is voldaan, zullen wij in principe de prijzen niet wijzigen. Als wij de prijzen tussentijds verhogen, heeft u het recht de reis te annuleren. Dit moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van onze mededeling gebeuren. U heeft dan recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

In-de-plaatsstelling

De reiziger kan zich laten vervangen door een andere persoon mits dit verzoek tijdig voor het begin van de reis wordt ingediend. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: a De plaatsvervanger moet voldoen aan de voorwaarden van de reis in kwestie;
b Het verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend of in ieder geval zo tijdig dat alle benodigde handelingen/formaliteiten kunnen worden verricht;
c De eventueel resterende reissom moet, zoals gesteld in onze algemene voorwaarden, voor vertrek bij ons binnen zijn.

Informatie

Bij vertrek dient u in het bezit te zijn van de volgende documenten: een geldig en niet verlopen paspoort (eventueel een Europese identiteitskaart), rijbewijs en groene kaart. U dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en ruim op tijd voor vertrek te controleren dat de eerder verstrekte informatie intussen niet gewijzigd is. Als u de reis niet (geheel) kunt maken vanwege het ontbreken van een of meerdere van de bovengenoemde documenten bent u verantwoordelijk voor de gevolgen.

Wijzigingen door ‘The Carp Specialist’

Wij hebben het recht om de reisovereenkomst, vanwege belangrijke omstandigheden, te wijzigen. Binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden moeten wij u een alternatief aanbod voorleggen. Als u het met het alternatief niet eens bent kunt u de reis kosteloos annuleren. Dit moet dan binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging gebeuren. Als een wijziging ons kan worden toegerekend en als u door deze wijziging schade lijdt, zijn wij verplicht om de schade te vergoeden. Als een wijziging u kan worden toegerekend komen de kosten van een eventuele schade voor uw rekening. Wij zijn verplicht om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de vertrektijden.

Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid is om de reis op een zo goed mogelijke manier uit te voeren inclusief de diensten van de door ons ingeschakelde dienstverleners. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van een reisovereenkomst als de tekortkomingen niet aan onze schuld te wijten zijn. Als u tijdens de reis in moeilijkheden raakt, zijn wij verplicht om u zoveel mogelijk te helpen. De eventuele kosten zijn voor onze rekening als de tekortkomingen aan onze schuld te wijten zijn. Als de problemen aan u te wijten zijn, zijn de kosten van de eerder genoemde hulp voor uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, die het gevolg is van het niet goed uitvoeren van de reis, als de tekortkomingen in de uitvoering aan u toe te schrijven zijn. Als wij, tegenover u, aansprakelijk zijn voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

Verplichting van de reiziger

U bent verplicht om alle aanwijzingen van ons na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Een reiziger die zodanig last of hinder oplevert dat de goede uitvoering van de reis in gevaar komt, kan door de reisorganisatie van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle kosten die hier een gevolg van zijn komen voor rekening van de reiziger. Als de reiziger geen verwijt ter zake de uitsluiting treft, kan de volledige reissom of een gedeelte ervan worden terugbetaald. U bent verplicht om zo spoedig mogelijk telefonisch elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst ter plaatse te melden The Carp Specialist. U bent verplicht om zich te houden aan de huisregels die per bestemming beschikbaar zijn gesteld. De beheerder heeft het recht om u bij een eventuele schending, de toegang tot de bestemming met directe ingang te ontzeggen.

Klachten

Ondanks al onze voorbereidingen en zorg is het mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet direct ter plaatse zowel bij de dienstverlener ter plaatse worden ingediend als telefonisch bij ‘The Carp Specialist’ zelf. Als u dit nalaat, heeft u in principe geen recht op ‘schadevergoeding’ in welke vorm dan ook. Logischerwijs kan een klacht veel gemakkelijker door de dienstverlener ter plaatse worden behandeld dan na uw thuiskomst! Als de klacht ter plaatse niet bevredigend kan worden opgelost, kan deze binnen een maand na terugkomst schriftelijk bij ‘The Carp Specialist’ worden ingediend. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Force Majeure

The Carp Specialist kan niet aansprakelijk worden gesteld door overmacht (Force Majeure) zoals natuurrampen, terreuraanslagen etc.. Hengelsportgerelateerde ‘natuurproblematiek’ zoals wiergroei, lage waterstand etc. vallen hier ook onder.

Verzekering

The Carp Specialist verplicht het haar gasten om over een reis- en annuleringsverzekering te beschikken gedurende de gehele verblijfsduur van de gereserveerde visvakantie. Deze verzekeringen dienen door de zelf te worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. The Carp Specialist kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien de reiziger niet beschikt over beide verzekeringen.

Annuleringen

Als u door omstandigheden de reis zal moeten annuleringen, dan zullen wij op basis van onderstaande tabel een bedrag in rekening brengen:
– Annulering t/m 71 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling (ter hoogte van 50% van de totale reissom)
– Annulering < 70 dagen: 100% van de totale reissom

De aansprakelijkheid van ‘The Carp Specialist’ is gelimiteerd tot het boekingsbedrag zoals vermeldt op het boekingsformulier. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.